1993 Toronto #avlent #avlart #avlgraff #guscutty #gusisrich  (Taken with Instagram)

1993 Toronto #avlent #avlart #avlgraff #guscutty #gusisrich (Taken with Instagram)